Sneller duidelijkheid voor letselschadeslachtoffers?

letselschade rolstoel via Pixabay

Zes aanbevelingen om de gehanteerde systematiek bij het bepalen van de rekenrente bij letselschade te verbeteren. Die doet hoogleraar economie prof. dr. Lex Hoogduin van de Rijksuniversiteit Groningen. Het Verbond van Verzekeraars vroeg Hoogduin de huidige uitgangspunten voor het berekenen van de rekenrente te analyseren.

Hoogduin: “Als de aanbevelingen worden gevolgd, zou dat op basis van de huidige cijfers ten opzichte van de uitgangspunten zoals die in de Aanbevelingen van de Rechtspraak geformuleerd worden tot een significante bijstelling van de te hanteren rekenrentes leiden.

“De meest recente Aanbevelingen van de Rechtspraak, zoals die zijn gepubliceerd in maart 2022, leiden op dit moment tot een te positieve rekenrente voor de eerste vijf jaar, omdat de zeer forse stijging van de inflatie over de afgelopen maanden daarin (nog) niet verdisconteerd is.

“Voor de middellange termijn van vijf tot 50 jaar geldt echter dat de inschattingen van de Rechtspraak te somber zijn, omdat bij het beleggen in staatsobligaties op risicovrije wijze gunstigere rendementen behaald zullen worden dan de door de Rechtspraak gehanteerde rente op spaardeposities. Ook op de lange termijn meen ik dat de uitgangspunten van de Rechtspraak te somber zijn.”

Op dit moment is er geen door alle partijen aanvaarde norm voor het bepalen van de rekenrente. Met behulp van de analyse en de aanbevelingen willen verzekeraars het proces, om toekomstige jaarschade contant te maken, verder standaardiseren zodat er minder discussies ontstaan over de hoogte ervan en slachtoffers snel duidelijkheid krijgen.

Aanbeveling 1

Kies voor een indeling in twee perioden: de termijn waarover voldoende marktinformatie beschikbaar is, zijnde de eerste 50 jaar, en de periode daarna.

Aanbeveling 2

Als de feitelijke inflatie op het moment van vaststellen van de letselschade-uitkering afwijkt van twee procent (zoals dat op dit moment het geval is), wordt aangenomen dat deze in vijf jaar in gelijke stappen toe beweegt naar het door de ECB nagestreefde inflatiecijfer van twee procent.

Aanbeveling 3

Gebruik de Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) over de afgelopen twaalf maanden voor Nederland, gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling van voedsel en energie (kerninflatie) en overheidsmaatregelen, mits praktisch goed uitvoerbaar, als de inflatie die naar de waarde van twee procent toe groeit.

Aanbeveling 4

Gebruik voor de rente over de eerste 50 jaar de swapcurve voor Nederlandse staatsobligaties.

Aanbeveling 5

Gebruik voor de vaststelling van de risicovrije evenwichtsrente na 50 jaar de som van de gemiddelde meetkundige reële groei van het bruto binnenlands product over de afgelopen 20-25 jaar (op basis van CBS -cijfers) en twee procent inflatie.

Aanbeveling 6

Hanteer vijf jaar voor de convergentie van de risicovrije rente in de eerste vijftig jaar naar de risicovrije evenwichtsrente daarna.

Verder wijst Hoogduin er op dat “er vanuit economisch perspectief kanttekeningen zijn te
plaatsen bij de keuze om de aan het slachtoffer uit te keren schadevergoeding uitsluitend
met een risicovrije rente te disconteren, terwijl het toekomstig besteedbaar vermogen voor
een ieder ander inherent onzeker is. Ik geef daarom in overweging om bovenop de risicovrije
rente een ‘risicopremie’ te hanteren, zoals dat in andere sectoren gebruikelijk is bij het
begroten van toekomstige kosten en baten”.