NVGA Marktvisie 2023-2025: marktwerking stimuleren

Marktvisie 2023-2025 NVGA cover

Zes pijlers telt de maandag gepubliceerde NVGA Marktvisie 2023-2025. De pijlers betreffen al langer lopende dossiers als de volmachtbeloning maar ook nieuwe uitdagingen als verduurzaming.

De NVGA: “In 2018 brachten wij onze laatste position paper uit. Sindsdien is er zowel in onze branche als op maatschappelijk en economisch vlak een hoop veranderd. Deze ontwikkelingen treedt de NVGA tegemoet met een zestal pijlers in haar marktvisie. Deze pijlers vormen de stip op de horizon van onze vereniging en de basis voor de samenwerking met onze business partners.”

Stimuleren marktwerking

De NVGA: “De rationalisering van producten lijkt een tweeledig effect te hebben. Enerzijds heeft het geleid tot een verbetering van het rendement maar anderzijds vergroot dit de kans op onverzekerbaarheid van bepaalde zakelijke risico’s. Mede door de inzet van de NVGA zijn er inmiddels nieuwe verzekeraars tot de markt toegetreden. Toch is volgens ons de marktwerking nog onvoldoende. Verzekeraars moeten hun risk appetite en beschikbare capaciteit inzetten om het volmachtkanaal en haar klanten nog beter te faciliteren. Ook moet het volmachtkanaal dezelfde mogelijkheden geboden worden als het provinciale distributiekanaal.”

Efficiëntere uitvoering ketenverplichtingen

Het normenkader sluit volgens de NVGA onvoldoende aan bij de verschillende profielen van de NVGA-leden en de toegevoegde waarde die de gevolmachtigd agent - naast het uitvoeren van door de verzekeraar uitbestede werkzaamheden - levert. De NVGA zet zich ervoor in om het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten door te ontwikkelen en het hieraan verbonden auditproces waar mogelijk meer te uniformeren.

Data in de keten

De NVGA is van plan om te onderzoeken op welke manier gevolmachtigden en verzekeraars toegang hebben tot geanonimiseerde non-concurrentiële data en hoe zij deze kunnen raadplegen en analyseren. Hierbij moet het klantbelang centraal staan en de gemaakte afspraken in de VSV gerespecteerd worden. “Daarnaast zijn we, samen met alle betrokken ketenpartners en externe deskundigen, op het gebied van autonome toepassingen (complexe algoritmes en robotisering) stappen aan het zetten.”

Duurzaam ondernemen

Samen met specialisten en partners op het gebied van duurzaamheid zal de NVGA haar leden ondersteunen bij de voor onze branche toepasbare ontwikkelingsdoelstellingen. Ook wil de NVGA de verzekerbaarheid van de energietransitie versnellen en zich inzetten om groene initiatieven in de branche te ondersteunen en waar nodig te initiëren.

Waardevol verbonden

De NVGA zet zich in voor “een verdere differentiatie van het beloningsmodel naar de aard van de werkzaamheden en de toegevoegde waarde van de gevolmachtigd agent die passender is dan wat het huidige beloningssysteem mogelijk maakt. Ook zou de looptijd van samenwerkingsovereenkomsten en pools waarin ook de beloningssystematiek is opgenomen, ten minste drie jaar moeten zijn”.

Binden, Boeien en Behouden

De NVGA: “Wij stellen ons ten doel om met andere brancheorganisaties kennis, kwaliteit en de instroom van nieuwe collega’s te borgen. Ook zijn we op zoek naar manieren waarop de NVGA bij opleidingsinstituten een stimulerende rol kan spelen om talenten te werven. Er moeten passende opleidingen zijn voor de gevraagde kennis en competenties van nu.”