Koerswijziging bij stelselvernieuwing rechtsbijstand

Vrouwe Justitia 2 via Pixabay

Minister Weerwind ziet af van het invoeren van een verplichte gang langs de eerste lijn voor alle rechtzoekenden, voordat zij aanspraak kunnen maken op tweedelijns gesubsidieerde rechtsbijstand. “Daarnaast acht ik het vanuit het oogpunt van toegankelijke rechtsbescherming niet wenselijk dat de verplichte gang een beperking vormt voor rechtstreekse toegang tot een advocaat of mediator. Ik kies er daarom voor om de huidige situatie, waarin rechtzoekenden in beginsel bij verschillende hulp- en dienstverleners kunnen aankloppen met hun probleem, in stand te laten en te versterken”, aldus de minister.

Geen invoering van rechtshulppakketten

De minister ziet ook af van de invoering van rechtshulppakketten in het vernieuwde stelsel. Weerwind: “Aan dit besluit ligt ten grondslag dat de ontwikkeling van de rechtshulppakketten zeer complex is gebleken, er bij betrokken professionals weinig draagvlak voor is en het concept in de praktijk niet goed toepasbaar blijkt. Zo is het organiseren van een multidisciplinaire aanpak binnen de rechtshulppakketten niet goed mogelijk, omdat andere hulp dan rechtsbijstand uit andere budgetten dan dat voor de gesubsidieerde rechtsbijstand moet worden gefinancierd. De pakketten die tot op heden zijn ontwikkeld voor echtscheidingen en arbeidsongeschiktheid hebben daarom een andere invulling gekregen dan de oorspronkelijk beoogde vorm in de Contourennota. Deze pakketten zitten dichter tegen de huidige toevoegingensystematiek aan, mede vanwege mijn eerdere besluit af te zien van de grootschalige inkoop ervan.”

De minister kondigde eerder al aan de voorgenomen maatregel om de hoogte van de eigen bijdrage afhankelijk te maken van de kosten voor gesubsidieerde rechtsbijstand niet door te zetten.