Informatie over verzekeren risico’s bouwprojecten na invoering Wkb

Nieuwbouw bouwplaats via Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars heeft een informatiedocument voor consumenten opgesteld over het verzekeren van de risico's van bouwprojecten na invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, naar verwachting op 1 januari 2024.

In het document staan per fase algemeen beschikbare verzekerings- en garantieproducten beschreven. Met daarbij vermeld wie de verzekering afsluit en wie na een schade de begunstigde is en dus wordt gecompenseerd. Dit is algemene informatie; dekkingen kunnen verschillen per aanbieder. "Laat u vooraf en tijdens de voorbereidingen en het bouwproces goed voorlichten door uw verzekeraar of verzekeringsadviseur", aldus het Verbond.

In de wet is opgenomen dat uitvoerders van bouwprojecten schriftelijk en ondubbelzinnig informatie moeten geven aan de opdrachtgever. Zo moet de uitvoerder zijn verplichtingen nakomen tot uitvoering van het werk. Daarnaast moet in de informatie zijn opgenomen hoe zijn aansprakelijkheid voor gebreken is geregeld. Het gaat om gebreken die, die aan hem zijn toe te rekenen die door een verzekering dan wel een andere financiële zekerheid is of wordt gedekt.