"Heroverweeg de voorwaarden van de wezenuitkering"

Kinderen via Pixabay school opvang

Heroverweeg de voorwaarden van de wezenuitkering. Dat is een van de verbeterpunten die worden genoemd in het rapport 'Doeltreffendheid van de wezenuitkering', opgesteld door ‘de beleidsonderzoekers’ in opdracht van minister Schouten.

De onderzoekers: “Een wees ontvangt tot maximaal 21 jaar een wezenuitkering. Uit dit onderzoek komt naar voren dat jongvolwassen wezen op die te oud zijn voor de wezenuitkering niet altijd volledig financieel voor zichzelf kunnen zorgen, vaak omdat zij nog studeren. Sommige wezen studeren voltijds na hun 21e levensjaar, wat het moeilijk maakt om hiernaast veel te werken. Een ander probleem is dat wanneer een wees niet naar school gaat of geen startkwalificatie heeft en voor een huishouden zorgt, diegene ook geen recht heeft op de wezenuitkering. Wezen vanaf zestien jaar verdienen door het jeugdloon weinig geld. Probeer daarom na te gaan in hoeverre het realistisch is om te verwachten dat wezen tussen de zestien en 21 jaar oud voldoende inkomen hebben om zelf bestaanszekerheid te realiseren. Bovendien is het goed om te heroverwegen of het stoppen van de wezenuitkering om wezen een startkwalificatie te laten behalen het juiste instrument is. Vangnetregelingen voor wezen zijn er onvoldoende, en wezen stoppen meestal niet met hun studie om te willen werken, maar vaak noodgedwongen, doordat deze wezen bijvoorbeeld moeten zorgen voor zusjes/broertjes of tijdelijk niet naar school kunnen vanwege psychische problematiek.”

Meer informatie geven

Andere verbeterpunten: de doelstelling van de wezenuitkering kan scherper worden geformuleerd. Neem de afbakening van de doelgroep ‘wezen’ in heroverweging. Zorg ervoor dat er meer informatie beschikbaar is voor wezen, voogden, verzorgers en andere betrokken partijen. Het is van belang om beter in kaart te brengen wat de dagelijkse kosten zijn van wezen per leeftijdscategorie. Om het mogelijke niet-gebruik beter in kaart te brengen is te overwegen een non-respons onderzoek in te stellen. Overweeg om de wezenuitkering standaard te laten gelden als bijzonder inkomen. De gemeente – die immers het dichtst bij de burger staat – zou meer algemene informatie moeten kunnen verstrekken over en aan wezen.

Voorlopig onderzoek van het CBS laat zien dat er in Nederland ongeveer 1.600 kinderen en
jongvolwassenen jonger dan 21 jaar wees zijn.

Anw

Op 1 juli 1996 verving de Algemene nabestaandenwet (Anw) de voorheen geldende Algemene Weduwen- en Wezenwet. De Anw bepaalde in de eerste instantie dat alle achterblijvende partners en achterblijvende kinderen een uitkering konden ontvangen. Het betrof zowel kinderen van wie beide ouders overleden waren (volle wezen) als kinderen van wie één ouder overleden was (halfwezen). Per 1 juli 2013 kwam de uitkering voor halfwezen te vervallen.

De wezenuitkering is bedoeld voor kinderen en jongvolwassenen jonger dan 21 jaar die beide juridische ouders of hun enige juridische ouder (het kan dus ook gaan om adoptieouders) hebben verloren. De laatste ouder moet vóór het overlijden verzekerd zijn geweest voor de Anw, namelijk door in Nederland te wonen of te werken.

De andere ouder hoeft niet per se te zijn overleden, er kan ook sprake zijn van: onbekendheid van de biologische vader, specifiek wanneer deze het kind niet heeft
erkend (er is nooit sprake geweest van meer dan één juridische ouder); ontzetting uit de ouderlijke macht van de andere ouder (er blijft dan één juridische ouder over); officiële vermissing (uitgesproken door de rechter) van de ene ouder vóór het overlijden van de andere ouder (er blijft dan één juridische ouder over).

Naast de voorwaarde dat het kind of de jongvolwassene geen ouders meer heeft, gelden er ook specifieke leeftijdsgebonden voorwaarden.