Eindvonnis kantonrechter: ANWB mag geen verzekering eisen bij verzoek om pechhulp

Pechhulp via Pixabay

(Rechtspraak) Vanwege een niet toegestane koppelverkoop vernietigt de kantonrechter de verzekeringsovereenkomst tussen ANWB en een automobilist die met pech langs de weg kwam te staan.

Op 27 oktober 2022 is een tussenvonnis gewezen. Ter uitvoering van dat tussenvonnis heeft eiseres (ANWB) een akte ingediend. Vervolgens is 16 februari vonnis bepaald.

De kantonrechter: “Eiseres wordt niet gevolgd in haar betoog dat gedaagde alleen een verzekeringsovereenkomst sloot uit hoofde waarvan hij daarna direct aanspraak had op uitkering in natura. Eén van de kenmerken van een verzekeringsovereenkomst is het vereiste van onzekerheid over een bepaald voorval dat zich mogelijk in de toekomst zal manifesteren, maar zich op het moment van het sluiten van de overeenkomst nog niet heeft gemanifesteerd. Dat blijkt ook uit de definitie van de verzekering in artikel 7:925 BW (“en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan”). Bij een verzoek om pechhulpverlening door iemand die met pech langs de weg staat is van onzekerheid over (de manifestatie van) het verzekerde voorval geen sprake.

“Op het moment dat gedaagde met pech langs de weg stond, nam hij telefonisch contact op met eiseres voor pechhulpverlening. De wil van gedaagde was, in de noodsituatie waarin hij verkeerde, primair gericht op het ontvangen van pechhulp. Uit niets blijkt dat de wil van gedaagde ook gericht was op het sluiten van een verzekeringsovereenkomst voor de duur van minimaal een jaar. Die verzekeringsovereenkomst heeft eiseres aan gedaagde opgelegd alvorens zij zou overgaan tot pechhulpverlening.

“In artikel 4:63a lid 1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is bepaald dat als een verzekering een aanvulling is op het leveren van een roerende zaak of een dienst, de verzekeraar de cliënt de mogelijkheid moet bieden om de roerende zaak of dienst ook zonder verzekering aan te schaffen. Eiseres is een dienstverlener, maar ook een verzekeraar. Eiseres stelt in haar akte immers dat pechhulpverlening onder de naam ‘De Wegenwacht’ haar historisch primaat is, dat zij al sinds 1946 met dergelijke hulpverlening is aangevangen en dat haar leden ter verzekering van pechhulp een bepaalde premie betalen. Eiseres biedt derhalve diensten aan in de vorm van pechhulpverlening. In dat geval moet zij de mogelijkheid bieden om haar diensten ook zonder verzekering aan te bieden. Als die verplichting niet wordt nagekomen, is de verzekeringsovereenkomst ingevolge artikel 4:63a lid 2 Wft vernietigbaar.”

Oneerlijke handelspraktijk

De kantonrechter merkt op “dat in artikel 1:6 lid 1 onder e Wft weliswaar een uitzondering op de toepasselijkheid van de Wft is opgenomen, maar geoordeeld wordt dat eiseres daar niet onder valt. Eiseres oefent immers niet uitsluitend de branche hulpverlening uit (zo is eiseres onder meer ook verkoper van roerende zaken getuige haar webwinkel en fysieke winkels, biedt zij diverse soorten dienstverleningen en verzekeringen aan en is zij voorts aanbieder van autoleaseovereenkomsten).

“Ingevolge artikel 6:193b lid 2 BW is sprake van een oneerlijke handelspraktijk. Eiseres handelt op deze wijze in strijd met de vereisten van professionele toewijding en het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen was toen hij met pech langs de weg stond merkbaar beperkt, waardoor hij een besluit heeft genomen of kon nemen dat hij anders niet had genomen. Ook op deze grond is ingevolge artikel 6:193j lid 3 BW de verzekeringsovereenkomst vernietigbaar.

“Gelet op de doelstellingen van Richtlijn 2016/97/EU (welke richtlijn ten grondslag ligt aan de implementatie van artikel 4:63a Wft), waaronder het verhogen van het niveau van consumentenbescherming, waarbij is bepaald dat lidstaten ter realisatie van dat doel moeten voorzien in maatregelen die doeltreffend, afschrikwekkend en evenredig zijn, acht de kantonrechter ambtshalve vernietiging van de overeenkomst op grond van een oneerlijke handelspraktijk een passende sanctie.

“Het voorgaande brengt met zich dat eiseres op een andere wijze zal moeten contracteren in de situatie waarin iemand met pech langs de weg staat. Het is weliswaar niet verboden om pechhulpverlening te combineren met een verzekeringsovereenkomst, maar het verbod op koppelverkoop staat eraan in de weg dat eiseres op deze wijze een verzekering verplicht stelt bij een verzoek om pechhulp”.