De Goudse betrapt adviseur op fraude

Rechtershamer via Pixabay

(Rechtspraak) Pro Advies & Assurantiën heeft volgens de Rechtbank Noord-Nederland De Goudse misleid en moet 116.731,95 euro aan ten onrechte ontvangen verzekeringsuitkering terug storten. Na verrekening met nog uitstaande provisieaanspraken en een creditsaldo gaat het om  89.632,37 euro. Dat is te lezen in een 14 november gepubliceerd vonnis.

Pro Advies als verzekeringnemer heeft niet aan De Goudse gemeld dat [gedaagde 2] , in de periodes waarin hij volledig arbeidsongeschikt was gemeld, werkzaamheden verrichtte. Ook heeft Pro Advies een medewerker 100 procent arbeidsongeschikt  gemeld (althans is blijven melden), terwijl zij reeds in de periode oktober 2015 tot januari 2016 aan de hand van een opbouwschema werkzaamheden verrichtte.

De rechtbank acht bewezen dat Pro Advies verkeerde informatie heeft verstrekt aan De Goudse met de bedoeling de verzekeraar te bewegen om op basis van die onjuiste informatie een uitkering aan haar te doen. De rechtbank: “Met andere woorden: er is sprake van fraude. Gelet daarop vervalt ingevolge het bepaalde in artikel 7:941 lid 5 BW het (volledige) recht op uitkering.”

Het uitgekeerde bedrag voor de geclaimde ziekteverzuim verzekering betreft 116.731,95 euro, namelijk een bedrag van 83.576,30 euro voor [gedaagde 2] en een bedrag van 33.155,65 voor [medewerker] . De Goudse kan dit bedrag als onverschuldigd betaald terugvorderen, met dien verstande dat daarop de provisieaanspraak en het hierna te noemen creditsaldo in mindering dienen te worden gebracht.

Het feit dat sprake is van opzet tot misleiding maakt dat De Goudse gerechtigd was om Pro Advies en [gedaagde 1, bestuurder] in de incidentenregisters op te nemen. De vordering tot verwijdering van de registraties ten aanzien van Pro Advies en [gedaagde 1] worden afgewezen. Gedaagde 2 wordt nergens op aangesproken en diens registratie moet De Goudse ongedaan maken.