Dak ging er ten onrechte af bij klager

Camper via Pixabay 2

(Kifid-uitspraak GC 2023-0831) De consument heeft tijdens zijn vakantie contact opgenomen met Aveco vanwege een defect aan het hefdak van zijn camper. Hoewel er op grond van de verzekeringsvoorwaarden geen sprake was van een gedekte gebeurtenis, heeft Aveco geprobeerd de consument te helpen. De consument stelt dat Aveco in de dienstverlening jegens hem toerekenbaar is tekortgeschoten en vordert een financiële compensatie, bestaande uit de betaalde reissom. Naar het oordeel van de commissie heeft de consument zijn klachten onvoldoende onderbouwd. Niet is komen vast te staan dat Aveco daadwerkelijk jegens de consument toerekenbaar is tekortgeschoten. De klachten zijn ongegrond en de vordering van de consument wordt afgewezen.

De commissie: “In artikel 1 van de Pechhulp+ verzekering is het begrip ‘pech’ omschreven als ‘elk mechanisch defect van de camper afkomstig van een onregelmatigheid in de montage of een defect van een onderdeel, dat het normale gebruik van de camper onmogelijk maakt en immobilisatie ervan tot gevolg heeft’. Vast staat dat het probleem met het hefdak van de camper er niet toe heeft geleid dat de camper niet meer kon rijden; de consument kon zijn groepsreis vervolgen. Dit betekent dat er geen sprake was van ‘pech’ zoals omschreven in artikel 1 van de voorwaarden en dat de consument uit hoofde van de verzekering geen aanspraak kon maken op pechhulpverlening.

"Voor zover de consument klaagt dat Aveco hem niet direct bij het eerste telefonisch contactmoment had meegedeeld dat het probleem met het hefdak niet onder de dekking van de verzekering valt, overweegt de commissie dat de consument zijn klacht op dit punt onvoldoende heeft toegelicht. Aangezien Aveco de consument, ondanks het ontbreken van dekking voor het gemelde probleem, alsnog heeft geholpen, ontgaat de commissie de relevantie van dit verwijt.

"De consument stelt dat medewerkers van Aveco onprofessioneel en ondeskundig hebben gehandeld. De commissie stelt op basis van de door Aveco overgelegde notities en de klachtomschrijving van de consument vast dat sprake is van een discrepantie tussen de wens van de consument en hetgeen volgens Aveco op dat moment mogelijk was. De consument wilde dat een nieuwe cilinder voor het hefdak werd gebracht/verzonden, zodat deze ter plekke kon worden geplaatst. Volgens Aveco was het gewenste onderdeel op dat moment in de nabijheid van de locatie van de consument niet op voorraad. Het laten verzenden van het onderdeel vanuit Nederland vond Aveco onverstandig. Dat Aveco niet de hulpverlening kon bieden die de consument op dat moment verwachtte, brengt nog niet mee dat de hulpverlening daarmee ondermaats was of dat Aveco niet bereid was de consument te helpen. De consument heeft zijn stelling dat aan de kant van Aveco sprake is van grove nalatigheid ook niet nader onderbouwd, zodat dit verwijt geen doel treft. De commissie overweegt op dit punt (nogmaals) dat het gemelde probleem niet onder de dekking valt en dat Aveco niet gehouden was om de consument pechhulp te verlenen."