Consultatie 150 euro eigen risico medisch-specialistische zorg

Operatie 4 via Pixabay

Als een rekening voor medisch-specialistische zorg hoger is dan 150 euro, dan kan de zorgverzekeraar het meerdere bedrag voor rekening van het vrijwillig eigen risico brengen, ook al is het totaalbedrag van het verplicht eigen risico (385 euro) nog niet bereikt. Aldus minister Kuipers, die de internetconsultatie is gestart van zijn idee voor een maximumbedrag vanaf 2025 van euro 150 per behandeling voor medisch-specialistische zorg. De consultatie sluit 5 april.

De letterlijke tekst van de wijziging: “De kosten van geneeskundige zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden en van door kaakchirurgen geleverde mondzorg als bedoeld in artikel 2.7, al dan niet gepaard gaande met verblijf, verpleging, verzorging of paramedische zorg, vallen telkens tot een bedrag van ten hoogste 150 euro per rechtsgeldig in rekening gebracht tarief onder het verplicht eigen risico.”

Dit eerste lid geldt niet voor door psychiaters of klinisch-psychologen geleverde geneeskundige zorg.

Jaarlijks geïndexeerd

Het maximumbedrag van 150 euro wordt vanaf 2026 jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de ontwikkeling van de zorgkosten.

Het bedrag is van toepassing op alle declarabele prestaties voor medisch-specialistische zorg, dus zowel op diagnose-behandelcombinaties (dbc’s) als overige zorgproducten (ozp’s).

De looptijd van een dbc is maximaal 120 dagen. In de situatie dat de behandeling daarna doorloopt, zal een nieuwe (vervolg)dbc geopend worden en opnieuw 150 euro aan verplicht eigen risico worden berekend.

Personen jonger dan achttien jaar blijven uitgezonderd van het eigen risico.

De mogelijkheid om het eigen risico vrijwillig te verhogen tot maximaal 500 euro wordt niet
gewijzigd.