Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

Man met euro's via Pixabay

(Rechtspraak) De Rechtbank Oost-Brabant laat een financieel adviseur bijna 3,5 ton schadevergoeding betalen wegens schending van de zorgplicht. De rechtbank: “[Eiseres] heeft [gedaagde] als specialist op het gebied van verzekeringen de kans gegeven om de verzekeringsportefeuille voor hem over te sluiten. Als assurantietussenpersoon ligt het op de weg van [gedaagde] om te waken over de gerechtvaardigde belangen van [eiseres] . In het licht van voorgaande overwegingen diende hij er daarom (in het bijzonder) op toe te zien dat er minimaal vergelijkbare verzekeringsvoorwaarden golden. Op grond van de stellingen van [eiseres] , die door [gedaagde] niet of niet gemotiveerd zijn betwist, gaat de rechtbank er vanuit dat wateraccumulatie wel bij Interpolis onder de Bedrijven Compact Polis was meeverzekerd. Dit was naar het oordeel van de rechtbank voor [gedaagde] reden te meer om te controleren of extreme neerslag/wateraccumulatie ook op de polis van NN was meeverzekerd. Op grond van de hiervoor omschreven zorgplicht en de geschetste omstandigheden mocht van [gedaagde] als assurantietussenpersoon verwacht worden dat hij ermee bekend was dat de clausule/dekking ‘extreme neerslag’ bij de Gebouwenverzekering ontbrak, dat hij [eiseres] daarvan expliciet op de hoogte zou stellen en dat hij haar ook zou informeren over de gevolgen die het ontbreken van deze clausule kan hebben voor de dekking van de door [eiseres] verzekerde schade. Nu [gedaagde] dit niet heeft gedaan is hij tekortgeschoten in zijn zorgplicht jegens [eiseres] . Op grond van artikel 6:74 BW is [gedaagde] in beginsel aansprakelijk voor de schade die [eiseres] als gevolg daarvan heeft geleden.”

Eiseres houdt zich bezig met de verhuur en het beheer van onroerend goed. Zij is onder andere eigenaar van een bedrijfsgebouw (kantoor en bedrijfshal) waarvan het dak op 27 juni 2020 instortte als gevolg van wateraccumulatie.