Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Rechtershamer via Pixabay

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: “Volgens Venhorst was er geen reden voor haar om na de brand te adviseren de verzekerde som te verlagen. Wanneer na een brand de verzekerde som wordt verlaagd en er wordt vervolgens herbouwd moet de verzekerde som weer verhoogd worden. Het is dan maar de vraag of de verzekeraar daar dan mee wil instemmen. En als dat niet het geval is en er wordt geen andere verzekeraar gevonden die wel volledige dekking wil verlenen, heeft de verzekerde een fors probleem. Het risico dat die situatie zich bij [appellanten] zou kunnen voordoen, was reëel. Het was immers moeilijk geweest om de woning van [appellanten] opnieuw verzekerd te krijgen, aldus Venhorst.

“Het betoog van Venhorst zou overtuigend zijn geweest wanneer verwacht mocht worden dat [appellanten] hun woning binnen redelijke termijn zouden laten herbouwen. Maar daar was, naar Venhorst wist of kon weten, nu juist geen concreet zicht op. Aegon weigerde de schade op basis van de herbouwwaarde af te wikkelen en het was niet aannemelijk dat [appellanten] over de middelen beschikten om de kosten van herbouw zelf te financieren. Onder deze omstandigheden diende Venhorst ervan uit te gaan dat herbouw niet, of veel later - nadat [appellanten] Aegon in een juridische procedure gedwongen hadden tot afwikkeling op basis van de herbouwwaarde – zou plaatsvinden. Tot die tijd was het verzekerde object een totaal afgebrand pand dat gesloopt moest worden. Venhorst heeft, desgevraagd, tijdens de mondelinge behandeling niet duidelijk kunnen maken waarom een dergelijk object tegen brandschade (op basis van een substantiële verzekerde som) verzekerd zou moeten zijn. Als redelijk handelend en redelijk bekwaam assurantietussenpersoon zou Venhorst [appellanten] dan ook hebben moeten adviseren om de verzekerde som fors te verminderen op het moment dat duidelijk werd dat herbouw niet binnen afzienbare termijn te verwachten was. Dat was volgens het hof het geval vanaf in elk geval medio 2016. [Appellanten] hadden zich toen voorzien van juridische bijstand en een eerste sommatiebrief laten versturen.”

Zorgplicht geschonden maar geen schade

Het hoger beroep betreft een woning die al geruime tijd leeg stond en afbrandde. Aegon keerde uit op basis van verkoopwaarde in plaats van herbouwwaarde. Verzekeringnemer vorderde het verschil van de verzekeraar en, subsidiair van zijn assurantietussenpersoon. De vordering wordt afgewezen. Assurantietussenpersoon is wel tekortgeschoten in zijn zorgplicht (hij had er op moeten wijzen dat, wanneer de woning zou afbranden op het moment dat deze nog leeg stond en/of te koop werd aangeboden, zij niet de herbouwwaarde zouden ontvangen van Aegon maar de (veel lagere) verkoopwaarde), maar niet aansprakelijk voor de schade omdat causaal verband tussen schade en fout ontbreekt (appellanten hebben onvoldoende onderbouwd dat zij, indien Venhorst hen adequaat zou hebben geïnformeerd over de gevolgen van de leegstand en het te koop staan van de woning, de leegstand zouden hebben beëindigd en de woning niet langer te koop zouden hebben gezet). De tussenpersoon moet alleen de schade vergoeden vanwege het onnodig lang doorlopen van de verzekering na de brand.