Werkgevers betalen teveel premie

Ken je vak! Inkomen

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in Ken je vak! VVP 02-2022) Wij komen in de praktijk regelmatig tegen dat werkgevers onvoldoende op de hoogte zijn voor welke werknemers zij de no-riskpolis kunnen aanvragen. Wijs uw relaties dus op deze mogelijkheid, zodat zij niet teveel premie betalen.

De verzuimverzekering is een van belangrijkste verzekeringen voor de werkgever als een werknemer uitvalt wegen ziekte. De werkgever is immers 104 weken verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte. Op de verzuimverzekering zijn verschillende dekkingsmogelijkheden en de premie kan beïnvloed worden door bijvoorbeeld een hoger eigen risico in dagen te kiezen of een eigen risico in geld. De verzekeraar vergoedt de financiële schade na het eigen risico, tot zover niks nieuws. En toch betalen werkgevers na het afsluiten teveel premie, ik zal uitleggen waarom.

Onlangs was ik bij een relatie waar ik een complex verzuimdossier besprak. Werknemer was al langere tijd arbeidsongeschikt en er leek geen zicht op herstel te ontstaan. We hebben alle documenten uit het verzuimdossier ontvangen en alles op een rij gezet voor de werkgever. Daarbij kijken wij naar wet- en regelgeving en de beleidskaders waaraan voldaan moet worden. En geven aan welke vervolgstappen de werkgever kan ondernemen om meer grip te krijgen op het verzuimdossier en welke vragen gesteld kunnen worden aan de arbodienst.

Onbekend

Bij het inventariseren kwamen wij ook de probleemanalyse opgesteld door de bedrijfsarts tegen. In deze analyse is een vraag opgenomen over het verleden van werknemer of deze eerder recht heeft gehad op een WIA- of een andere uitkering. Dit is belangrijk omdat er mogelijk aanspraak gemaakt kan worden op een no-riskpolis, zodat het UWV de loondoorbetaling bij ziekte compenseert. De bedrijfsarts kan hier drie antwoorden geven: wel of niet of onbekend. In dit specifieke geval was ingevuld onbekend. Dat betekent dat er mogelijk dus wel sprake was van een situatie waarin de no-riskpolis kan worden aangevraagd.

Nog veel meer werknemers

In gesprek met de werkgever geef ik aan dat ik het vermoeden heb dat de werknemer mogelijk in aanmerking komt voor een no-riskpolis en ik leg uit in welke situatie dit zich kan voordoen. De werkgever mag navraag doen bij de werknemer na twee maanden dienstverband (artikel 38b ZW), zodat er zelfs aanspraak gemaakt kan worden op loonkostenvoordeel als de werknemer binnen drie maanden na indiensttreding een aanvraag doet voor een doelgroepverklaring. Dat was hier helaas niet gebeurd.

De werkgever gaf aan dat hij verwacht dat er nog veel meer werknemers mogelijk onder een no-riskpolis vallen als ze ziek worden. Belangrijk is om dit te inventariseren onder alle werknemers, zodat bekend is welke werknemers bij arbeidsongeschiktheid gemeld moeten worden bij het UWV. Als bekend is welke groep werknemers onder de uitzondering vallen, hoeven deze werknemers voor de periode dat zij onder de no-riskpolis vallen van het UWV niet meeverzekerd te worden op de verzuimverzekering en dat scheelt de nodige premie.